web analytics

Beth a Wnawn

Ein Hamcanion

Ffurfiwyd Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a’r Cylch yn 1988. ‘Rydym yn gymdeithas wirfoddol sydd yn:

 • Hybu balchder dinesig
 • Sicrhau fod nodweddion hanesyddol ac o ddiddordeb i’r cyhoedd yn cael eu cadw, amddiffyn, datblygu a’u gwella
 • Gweithredu fel corff cydgysylltu lleol
 • Cynnal cyfarfodydd, darlithiau ag arddangosfeydd

Lawrlwytho ffurflen ymuno (PDF) »

Beth a Wnawn

radca_11CYNLLUNIO

 • ‘Rydym yn gwneud sylwadau ar gynlluniau strategol ( ar hyn o bryd Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych 2006 – 2021 ) sy’n rhoi canllawiau ynglyn a dyraniad tir ar gyfer datblygiadau newydd drwy’r sir. Mae’r cynllun, yn fwyaf penodol, yn penderfynu ble y caiff tai newydd a chyflogaeth eu caniatau.
 • ‘Rydym yn gyson yn archwilio ceisiadau cynllunio manwl ac yn gwneud, pan fo’n addas, sylwadau adeiladol neu yn gwrthwynebu cynnigiadau os ydynt yn anaddas.
 • ‘Rydym hefyd yn bwrw golwg dros unrhyw gynlluniau a chynigion a all effeithio ar y dref a’r ardaloedd o gwmpas, er engraifft cynlluniau i newid cylchrediad trafnidiaeth, parcio neu gynlluniau tirlun.

CADW LLYGAD

 • ‘Rydym yn cadw llygad ar unrhyw faterion sy’n effeithio ar ansawdd yr amgylchedd ac yn cysylltu a’r corff priodol – tomeni ysbwriel, arwyddion anghyfreithlon, materion parcio, tirlun gwael, ag ati.

CYSWLLT A’R CYHOEDD

 • ‘Rydym yn cynnal cyfarfodydd cyhoeddus ar nifer o bynciau gan gynnwys themau hanesyddol ( er engraifft ymweliad Darwin a’r ardal ) a phynciau yn ymwneud a’r amgylchedd megis ffermydd gwynt. Mae’r Gymdeithas hefyd yn rhoi cyfle i aelodau a’r cyhoedd i ofyn i wleidyddion a swyddogion am eu gweledigaeth a’u polisiau am yr ardal.

YMGYRCHU

 • ‘Rydym wedi cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau ac ymgyrchoedd sydd wedi dod a lles i’r dref a’r ardal o gwmpas.
 • Dros lawer o flynyddoedd bu’r Gymdeithas yn flaenllaw yn yr ymgyrch i adfer ac agor Nantclwyd y Dre fel atyniad i ymwelwyr.

DIGWYDDIADAU TREFTADAETH

 • ‘Rydym hefyd yn gweithio gyda Chyngor Sir Ddinbych i drefnu Penwythnosau Treftadaeth blynyddol sydd wedi bod mor llwyddianus ers eu sefydliad yn Rhuthun yn 2003. Mae’r penwythnosau yma, a gynhelir bob blwyddyn ym mis Medi, yn rhoi cyfle i’r cyhoedd i archwilio mannau o ddiddordeb yn rhad ac am ddim a llawer na fyddai ar agor fel arfer. Y digwyddiad yn Rhuthun yw’r gorau yn Sir Ddinbych.

GWOBRAU A CHYDNABYDDIAETH

 • ‘Rydym yn rhoi gwobr bob blwyddyn i berchnogion adeilad, newydd neu wedi ei adfer, sydd wedi gwella a chyfoethogi’r amgylchedd
 • ‘Rydym wedi gosod placiau gwyrdd o haearn bwrw ar adeiladau o amgylch y dref. Maent yn dynodi adeiladau o arwyddocad pensaerniol neu hanesyddo a rhoir ychydig o wybodaeth am bob un. Mae’r adeiladau yn cynnwys Nantclwyd y Dre, Carchar Rhuthun, Capel Pendref, Capel y Tabernacl, Ty’r Goron, Llyfrgell Rhuthun, Rose Cottage, Ty Sir John Trevor, Yr Hen Lys, Melin y Dre, Myddleton Arms a’r giatiau ger Eglwys San Pedr.

Lawrlwytho ffurflen ymuno (PDF) »